×

ایمپلنت یک دندان

ایمپلنت و كاشت دندان

اطلاعات زیر برای ارائه واقعیت های مفید ایمپلنت و كاشت دندان نوشته شده اند ، بنابراین شما می توانید تصمیم گیری آگاهانه نسبت به اینکه ایمپلنت و كاشت دندان برای وضعیت شما مناسب هستند ، تصمیم بگیرید. ایمپلنت های دندانی و ریشه مزیت کلی ایمپلنت های دندانی بر سایر سیستم... Continue reading

ایمپلنت دندانی

هدف اصلی معرفی ایمپلنت های دندانی به عنوان یک درمان جایگزین برای پروتز های بریج بوده و اینکه هیچ دندانی بخاطر قرار گرفتن پایه بریج تراشیده نشود. به طور کلی هر بیماریکه شرایط کشیدن دندان را داشته باشد میتواند کاندید مناسبی برای کاشت ایمپلنت باشد. ایمپلنت دندانی چیست؟ ایمپلنت دندانی... Continue reading

ایمپلنت های دندانی

انواع ایمپلنت دندان ایمپلنت های دندانی با توجه به مشکل و شرایط بیمار مورد استفاده قرار می گیرند ، بیماری که یک دندان تا چند دندان از دست داده تا بیماری که کل فک را باید ایمپلنت کند شرایط متفاوتی دارد ، خوشبختانه با توجه به شرایط مختلف بیماران روش... Continue reading