تقسیم بندى ایمپلنت ها بر اساس شکل

به اشکال: استوانه ای، مخروطی، پیچ دار، بدون پیچ و انتهای آن نیز به اشکال : صاف، مخروطی، گنبدى، متباعد در بازار امروزی انواع پیچ دار آن متداول می باشد.

تقسیم بندى ایمپلنت ها بر اساس خصوصیات سطحى

تقسیم بندى ایمپلنت ها بر اساس شکل

– سطح صاف
– سند بلاست شده
– اسید اچ شده
– پلاسما اسپری شده
– پوشانده شده با ذرات هیدروکسی اپاتایت

طبق آخرین ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﻄﺤﯽ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺌﻮاﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ و ﺛﺒﺎت ﺑﯿﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ مثبت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻟﻘﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد.

خشونت ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﯽ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ، (۸) ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و اﻧﺪازه ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

تقسیم بندى ایمپلنت ها بر اساس کاشت

کار گذارى به دو طریق سطح استخوان و یا سطح لثه انجام می شود که بستگى به محل ایمپلنت و یا یک مرحله اى و یا دو مرحله اى کار کردن جراحى است.

تقسیم بندى ایمپلنت ها بر اساس پروتز

بارگذارى و یا گذاشتن قطعه پروتزى که تاج نامیده مى شود مى تواند هنگام کاشتن باشد و یا بعد ازچند ماه تاج گذاشته مى شود.

تقسیم بندى ایمپلنت ها بر اساس کاشت

کاشت یک دندان ایمپلنت برای پشتیبانی یک پروتز

کاشت چند دندان ایمپلنت برای پشتیبانی ۲ تا ۴ ایمپلنت ، برای روش بریج یعنی ۴ پروتز با دو ایمپلنت نیز انجام می شود.

اوردنچر روشی که میتوان تنها با دو پایه ایمپلنت دست دندان را ثابت کرد.

تقسیم بندى ایمپلنت ها بر اساس کاربرد

استفاده به عنوان ریشه دندان از دست رفته و پشتیبانی پروتز های متحرک و ثابت

استفاده به عنوان جایگاه ثابت جهت حرکت دندان ها در ارتودنسی ، به این صورت که ایمپلنت در فک بیمار کاشته می شود و نیروی انتقال حرکت توسط کش ارتودنسی به محل مورد نظر منتقل میشود ، در واقع چون ایمپنت قابلیت حرکت ندارد دندان ها به سمت ایمپلنت کشیده میشوند.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...